Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacy en patiëntenrecht

Privacy

De psychiater gaat zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. Hij/zij heeft een beroepsgeheim en is in juridische zin geheimhouder. Alles wat u met hem of haar bespreekt is vertrouwelijk. Uw psychiater houdt van de behandeling een dossier bij, dat uw persoonsgegevens bevat.

Het is gewoonte dat uw huisarts als verwijzer informatie ontvangt over de diagnose, het behandelplan, het verloop van de behandeling en de beëindiging daarvan. Deze informatie wordt echter niet verstrekt als u daar nadrukkelijk bezwaar tegen maakt. Informatie aan derden, zoals een arbodienst of een medisch adviseur, wordt uitsluitend met uw schriftelijke toestemming verstrekt.

Aan uw zorgverzekeraar wordt gedeclareerd in de vorm van ZPM prestaties, welke volgens wettelijke regels ook persoonsgegevens bevatten. Vanwege de Zorgverzekeringswet worden tevens wettelijk verplicht gepseudonimiseerde gegevens, inclusief persoonsgegevens, verstrekt aan de NZA ( Nederlandse Zorg Autoriteit ). 

Een gedetailleerde privacy-verklaring, alsook een register van verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens, is ter inzage op de praktijk.  

Patiëntenrecht

U heeft als patiënt wettelijke rechten, zoals het recht op inzage in het dossier, het recht op correctie van fouten in het dossier, het recht op een Second Opinion, en het recht om een klacht in te dienen. Zie voor een uitgebreide toelichting www.overheid.nl, en zoek op patiëntenrecht.

De twee psychiaters zijn aangesloten bij de afdeling Zelfstandig Gevestigde Psychiaters (ZGP) van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), welke een klachtenfunctionaris heeft (te bereiken via 'klachtenfunctionaris@nvvp.net'). Ze zijn tevens aangesloten bij de Geschillencommissie Vrijgevestigde GGZ praktijken, te bereiken per post op Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, of via www.degeschillencommissie.nl. Klachten over de omgang met uw persoonsgegevens kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.